Общи условия

Общи условия за пътуване с Балкантурист

1. Балкантурист поема задължението да предостави на потребителя в пълен размер заплатените от него услуги.

2. Балкантурист се задължава да предостави точна информация за предлагания продукт, всички необходими за пътуването документи - ваучер, билет за транспорт, медицинска застраховка и др.

3. Балкантурист се задължава да не променя цената на заплатените от потребителя услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано /чл. 34, ал. 1 от ЗТ/.

Когато цената на туристическата услуга е обявена във валута различна от български лев, преизчисленията се извършват по фиксинга на БНБ в деня на плащане.

4. В случай, че потребителят има специфични изисквания за допълнителни услуги, извън програмата по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги предяви при попълване на договора за пътуване. Балкантурист ще направи всичко възможно да ги удовлетвори, но не може да гарантира безусловно изпълнението им.

5. В случай, че извънредни обстоятелства налагат промяна или анулиране на резервацията, Балкантурист се задължава да предложи подходяща и приемлива алтернатива. Потребителят ще бъде информиран незабавно и може да избере една от следните алтернативи:

- да приеме налагащите се изменения

При настаняване в обект с по-ниска категория, Балкантурист ще възстанови разликата между заплатената услуга и реалната цена.

- да закупи друго пътуване

- да анулира пътуването

Потребителят има задължението да уведоми Балкантурист  за своя избор в 3-дневен срок от получаване на уведомлението за промяна или отказ, но не по-късно от началната дата на пътуване.

Балкантурист ще възстанови в пълен размер заплатената сума, в срок от 7 дни, след датата за отказ от страна на потребителя.

При невъзможност за осъществяване на пътуването и в допустимия за програмата срок, потребителят може да прехвърли правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за реализиране на туристическата услуга.

6. Балкантурист не носи отговорност за услуги, които потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител.

7. В случай, че по време на пътуването, потребителят нанесе телесни повреди или причини имуществени щети, всички възникнали разходи са за негова сметка.

8. При подаване на заявка за туристически услуги, потребителят трябва да заплати депозит в размер на 50% от стойността на заявените услуги, за всяко лице на възраст над 2г., в срок до 14 дни преди датата на заминаване /за пътувания в страната/ и до 21 дни преди датата на заминаване /за пътуване в чужбина/. След тези срокове, потребителя т заплаща пълната стойност на пътуването. При заявка по телефона, туристическата услуга трябва да бъде потвърдена с подписване на договор, не по-късно от края на следващия работен ден.

9. Резервацията се счита за потвърдена при подписване на настоящия договор.

При извършване на промяна от потребителя в допустимите срокове на заявената туристическа услуга се подписва нов договор.

10. При анулация на потвърдена резервация и ако не са уточнени други условия и срокове, в зависимост от спецификата на избраната услуга, от заплатената сума се удържат следните неустойки:

Пътувания в чужбина

до 21 ден - 50% от депозита

от 21 до 14 дни - стойността на депозита

от 14 до 0 дни - 100% от услугите

Пътувания в страната

до 14 дни - 50% от депозита

от 14 до 7 дни - стойността на депозита

от 7 до 0 дни - 100% от услугите

Балкантурист не носи отговорност и не възстановява суми, в случай, че анулациите се дължат на форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и други обстоятелства извън неговия контрол.

11. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от потребителя на място пред доставчика на услугите и представител на Балкантурист или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена или друга подходяща форма, позволяваща то да бъде възпроизведено /телефакс, електронна поща и др./. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, потребителят трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 дни след завръщането си потребителят трябва да представи писмена рекламация и приложен протокол. Балкантурист се задължава, да предостави писмено становище в срок от 30 дни след постъпване на рекламацията.

12. Възстановяване на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично, по вина на Балкантурист или негови контрагенти, се извършва само срещу предоставяне на издадените от Балкантурист потвърдителни документи /билети, ваучери и др./ със съответно нанесени и заверени от представителите на Балкантурист поправки или анулации.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на потребителя услуги не се възстановяват.

13. Балкантурист не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат

на: потребителя; действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на Балкантурист или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

14. Балкантурист предоставя на потребителя сертификат за сключена застрахователна полица "Отговорност на туроператора"  по член 42 от ЗТ със ЗПАД  БУЛСТРАД , София 1000  пл. Позитано 5

15. Допълнителни условия за пътуване в чужбина

Балкантурист се задължава да предостави преди сключването на настоящия договор писмено или по друг подходящ начин информация за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, както и информация за медицинските и санитарните изисквания, свързани с пътуването и престоя.

При пътуване и престой  в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, потребителят е длъжен да премине съответна профилактика, съгласно международните медицински изисквания.

При пътуване в чужбина на малолетни или непълнолетни лица e необходимо да се представи нотариално заверена декларация от двамата родители, удостоверяваща тяхното съгласие. Балкантурист в срок не по-голям от 7 работни дни преди датата на пътуването, предоставя на родителя, настойника или попечителя информация, даваща възможност за пряк контакт с малолетния/непълнолетния или отговарящо за него лице на мястото на пребиването му.

Балкантурист предоставя на потребителя оригинал на застрахователна полица по застраховка "медицински разходи при болест и злополука на турист" преди началото на пътуването, в случай, че туриста няма такава.

16. При хотелски резервации, които се заплащат от потребителя, на място, в избрания туристически обект, Балкантурист инкасира такса резервация в размер не по-голям от 50% от първата нощувка.

Настоящият договор влиза в сила от датата на подписване и е валиден до крайната дата на ползване на услугата.

Договорът е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗРИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:"с подписа си по-долу удостоверявам, че съм запознат и приемам настоящите общи условия, подписан от Балкантурист екземпляр от които ми е предоставен при подписване на настоящото".

Полезно Инфо Пулия 2020 h.Argonauti Sea Life 4*

07 Ноември 2019 г.

Най-луксозното ни предложение с яхтено пристанище. Красиво разположен сред уникална градина от цветя и дървета, хотелът предлага на своите гости в...

Париж - един безкраен празник

09 Октомври 2019 г.

ПАРИЖ – ЕДИН „БЕЗКРАЕН ПРАЗНИК“! Посещението на Париж е истинско пиршество за сетивата и емоциите, така както е въздействал и ...

Абонамент за бюлетин